Özde, kalitedir.

e-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.
E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-Fatura - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Defter Nedir?

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.
 

E-Defter - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların arasındakı ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla tümleşerek elektronik ortamda değişimidir.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir.
Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.

E-Arşiv - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Saklama Nedir?

E-Defter mükellefleri defterlerini Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği süre ve formda yedeklemek ve saklamakla yükümlüdür.

Mükellefleri E-Defter verilerini ya kendileri saklayacak / arşivleyecek yada bu görev GİB onaylı veri saklama hizmeti sunan kuruluşlarca sağlanacaktır.

İzibiz e-fatura özel entegratörü olarak E-Defter veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bu yetkinlik IT Alt Yapısı uygun özel entegratörlere GİB tarafından atanmış bir ek hizmettir.

İzibiz EDefter verilerinin otomatik yedeklenmesi, dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi ihtiyaçlarını hiç bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

İzibiz veri saklama yetkinliği belli başlı temel özellikleri barındırmaktadır.Son tebliğ ile birlikte e-defter verilerinin ikincil kopyalarının Özel Entegratörde saklanması zorunlu hale gelmiştir.

İlgili madde;
  • e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. 

E-Saklama - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-İrsaliye Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

E-İrsaliye - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Smm Nedir?

Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

E-Smm - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Mutabakat Nedir?

İzibiz e-Mutabakat çözümü 3 farklı hizmet modeli ile müşterilerine sunulmaktadır. Bu hizmet modelleri;

ERP Entegrasyon

Veri Yükleme

Manuel Yönetim

1) ERP Entegrasyon

50+ ERP ile yapılan entegrasyon çalışmaları neticesinde, sadece ilgili verilerin güvenli bir şekilde web service üzerinden alınarak muhataba iletilmesi ve alınan mail durum cevaplarının, mutabakat cevaplarının ve iliştirilen dokümanların bir dashbord ekranında kullanıcıya gösterilmesi şeklindedir. ERP Entegrasyon yöntemi diğer yöntemlere göre daha hızlı ve pratik bir yöntem olup, ERP entegrayonları ve davranışlarına göre farklılıklar gösterebilir.

2) Veri Yükleme

Excel üzerinden önceden hazırlanmış bir şablon dahilinde verilerin yüklenmesini içerir. Bu modelde müşteri indirmiş olduğu excel şablonu içerisine ilgili bilgileri yazar ve portal yazılımı aracılığıyla yükleme yapar. Son kontrolleri yaptıktan sonra ilgili mutabakatların firmalara gönderimi sağlanır. Bu model de gönderilen mail durum cevaplarının, mutabakat cevaplarının ve iliştirilen dokümanların bir dashbord ekranında kullanıcıya gösterilmesi mümkündür.

3) Manuel Yönetim

Kullanıcı kendisine açılan arayüz üzerinden ilgili bilgilerin girişini sağlar. Sistem üzerinden son kontrollerini yapar ve gönderim sağlanır. Bu model de gönderilen mail durum cevaplarının, mutabakat cevaplarının ve iliştirilen dokümanların bir dashbord ekranında kullanıcıya gösterilmesi mümkündür.

E-Mutabakat - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

e-Müstahsil Nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır..

E-Müstahsil - Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

Anında Entegrasyon ile Tam bir dönüşüm için hazırız.


Whatsapp Bilgi Al